• 2020

  Hoàn thành xây dựng nhà xưởng thứ ba.

 • 2018

  Bắt đầu xây dựng nhà xưởng thứ ba.

 • 2014

  Bắt đầu sản xuất máy cắt laser CNC, và đưa ra thị trường.

 • 2010

  Mua đất diện tích 2314 M2 để xây dựng nhà xưởng thứ ba.

 • 2006

  Bắt đầu sản xuất máy Coper H CNC (cắt dầm H plasma / flame), và đưa chúng ra thị trường.

 • 2004

  Bắt đầu sản xuất máy khoan dầm H CNC, và đưa ra thị trường.

 • 2002

  Mua đất diện tích 2876 M2, xây dựng nhà xưởng thứ hai.

 • 1998

  Bắt đầu sản xuất máy CNC kết hợp nhiều chức năng, và đưa ra thị trường: bao gồm
  Máy cắt tấm CNC + ống tròn + ống vuông / chữ nhật + vát tự động
  Máy cắt + khoan tấm CNC + vát tự động
  Máy cắt + khoan tấm CNC + ống hình vuông / chữ nhật + vát tự động

 • 1997

  Bắt đầu sản xuất máy cắt ống hình vuông / chữ nhật Plasma / Flame CNC, và đưa ra thị trường.

 • 1996

  Bắt đầu sản xuất máy cắt vát tự động tấm và ống Plasma / Flame CNC, và đưa chúng ra thị trường. Bắt đầu sản xuất máy cắt ống Plasma / Flame CNC, và đưa chúng ra thị trường.

 • 1995

  Thành lập Asia Machine Group Co. Ltd. đã mua diện tích đất 660 M2, xây dựng nhà xưởng đầu tiên. Bắt đầu sản xuất máy cắt tấm Plasma / Flame CNC, và đưa ra thị trường. Bắt đầu sản xuất máy khoan tấm CNC, và đưa ra thị trường.